Meepraten en meedenken

Wij vinden het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Ouders kunnen meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Dit kan bij hun zoon/dochter als leerling, richting de hele klas of de school. Er is een aantal overleggen waarin ouders en leerlingen kunnen deelnemen:

  • Medezeggenschapsraad CSG,
  • deelraad,
  • ouderklankbordgroep,
  • klankbordgroep voor leerlingen.

 

Medezeggenschapsraad CSG

De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur/bestuurder over zaken die de scholengemeenschap als geheel aangaan. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht (afhankelijk van het soort onderwerp). Daarnaast kan de MR gevraagd en ongevraagd advies geven. De MR bestaat uit maximaal 16 leden:

  • 4 leerlingen
  • 4 ouders
  • 8 personeelsleden – waarvan tenminste 1 onderwijsondersteunende medewerker Informatie kan ingewonnen worden bij de secretaris via mr@csg.nl.

 

Deelraad

Daarnaast heeft de Rehoboth een deelraad. De deelraad gaat over vestigingsgebonden zaken. De deelraad volgt de gang van zaken op school kritisch, kan gevraagd en ongevraagd advies geven en heeft (afhankelijk van het soort onderwerp) instemmingsrecht en adviesrecht. De deelraad bestaat uit:

  • 2 ouders:
  • 4 personeelsleden – waarvan tenminste 1 onderwijsondersteunende medewerker:
  • 2 leerlingen:

In het geval van vacatures binnen de leerlinggeleding kunnen leerlingen via de leerlingklankbordgroep zaken bij de deelraad inbrengen en geraadpleegd worden. Informatie kan ingewonnen worden bij de secretaris via p.j.meijer@csg.nl.

Ieder schooljaar heeft de school 5-7 deelraadsvergaderingen. Hiervan wordt iedere keer verslag gemaakt. Mocht u belang hebben bij het lezen van deze verslagen, wordt u verzocht een mail te sturen aan dhr. Wilbrink (d.wilbrink@csg.nl) met het verzoek om het verslag te ontvangen.

Klankbordgroepen

Klankbordgroepen hebben geen formele status of (inspraak)bevoegdheid, maar kunnen als klankbord voor de schoolleiding fungeren. Het doel van deze klankbordgroepen is om de kwaliteit van onderwijs en organisatie binnen de school zo optimaal mogelijk te maken.

Ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep vergadert 3 à 4 per jaar met de vestigingsdirecteur. Op deze wijze kan de directeur met ouders spreken over bepaalde schoolse zaken. Zo weet hij wat er onder de ouders speelt en wat hun standpunten zijn over bepaalde onderwerpen. Ouders hebben hierbij een informerende en adviserende stem zonder formele status. Klik hier om het verslag van de laatste vergadering van de klankbordgroep van 17 april 2019 te openen.

Klik hier om het verslag van de vergadering van de klankbordgroep van 30 januari 2019 te openen.

Klik hier om het verslag van de vergadering van de klankbordgroep van 12 april 2018 te openen.

Klik hier om het verslag van de vergadering van de klankbordgroep van 6 februari 2018 te openen.

Klik hier om het verslag van de vergadering van de klankbordgroep van 30 oktober 2017 te openen.

Klankbordgroep voor leerlingen

Elk schooljaar vormen de klassenvertegenwoordigers een groep die 3 à 4 per jaar met de teamleider vergadert. Hier komen schoolzaken aan de orde. Ook deze klankbordgroep voor leerlingen kan zelf onderwerpen aandragen om met de teamleider te bespreken. Leerlingen hebben hierbij een informerende en adviserende stem zonder formele status.

 

Lees meer over medezeggenschap in ons medezeggenschapsreglement, het medezeggenschapsstatuut en in de notitie over ouderparticipatie op de CSG.