Nederlands

Taalatelier

Het voortgezet onderwijs gaat er vanuit dat elk kind dat de basisschool verlaat de Nederlandse taal beheerst op referentieniveau 1F van Meijerink. De praktijk laat ons zien dat dit niet zo is. Daarom werken wij in de onderbouw 1 uur per week in een taalatelier. In het taalatelier werken de leerlingen individueel aan de deelvaardigheid die zij kunnen verbeteren. Dat kan zijn: begrijpend lezen, woordenschat, grammatica woordsoorten, grammatica zinsdelen, niet-werkwoordspelling, werkwoordspelling, fictie of poëzie. De lesgevende docent brengt ieder kind in kaart door middel van analyses van het cito volgsysteem, toetsen en gemaakt werk tijdens de lessen. Ieder kind houdt zijn vorderingen bij en krijgt inzicht in zijn eigen taalontwikkeling.

Uiteindelijk gaat het erom dat de prestaties binnen het vak Nederlands omhoog gaan met het uiteindelijke doel dat een kind volwaardig kan functioneren in onze talige maatschappij.

 

Bijles Nederlands in de derde klas

In de derde klas bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om bijles Nederlands te volgen. Wij bieden verschillende deelvaardigheden aan die gedurende 6 weken gegeven worden.