Passend onderwijs

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Het heeft betrekking op alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar.

 

Samenwerkingsverband

De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.

 

Wat is er veranderd sinds 1 augustus 2014

  • De scholen hebben de plicht om aan iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden of een andere school te vinden die dat kan.
  • Iedere school moet een ondersteuningsprofiel hebben. Hierin staat wat de school aan ondersteuning biedt.
  • De rugzakken (LGF) zijn verdwenen.
  • Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies.

 

CSG Expertisecentrum

Sinds 1 januari 2015 heeft de CSG een eigen expertisecentrum. In het CSG Expertisecentrum is alle deskundigheid op het gebied van ondersteuning aan leerlingen gebundeld. De specialisten van het CSG Expertisecentrum leveren hun bijdrage aan de specifieke ondersteuning aan leerlingen op de CSG-vestigingen. In het CSG Expertisecentrum zitten orthopedagogen, logopedisten, dyslexiespecialisten, ambulant begeleiders en onderwijsassistenten.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Groningen Ommelanden 20.02

CSG Rehoboth (Hoogezand) valt binnen het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02. http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-02/

Directeur: Willeke Doornbos

Mail: go@passendonderwijsgroningen.nl

Algemeen Mail: ect@swv-vo2002.nl Expertise- & Consultatieteam (ECT)

Bezoekadres: Hereweg 101, 9722 AA Groningen

Postadres: Postbus 17, 9700 AA Groningen